Rui Huang Research Group Members

Rui Huang's portrait

Rui Huang

Professor
Email: ruihuang@mail.utexas.edu
Phone: 1-512-471-7558

Yalin

Yalin Yu

Graduate Student
Email: yalinyu19@gmail.com

Tianhao

Tianhao Yang

Graduate Student
Email: thyang@utexas.edu

Tianhao

Soham M. Mane

Graduate Student
Email: sohammane@utexas.edu

Tianhao

Zhanrui Zhang

Graduate Student
Email: zhanrui@utexas.edu

Hongshun Ma

Visiting Student
Email: mahs1118@163.com

Zejia Liu

Visiting Scholar
Email: zjliu@scut.edu.cn


Former members:


Research News